Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

CÁCH MẠNG CHẾT VÀ CÁCH MẠNG SỐNG.

Tất cả mọi thay đổi xã hội đều cần có một tổ chức nòng cốt lãnh đạo thống nhất.Tổ chức này được gọi là : đảng phái.Thay đổi xã hội được gọi là : cách mạng.Mọi cuộc cách mạng đều có trả giá được định nghĩa là hy sinh. Tình hình xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 cũng hỗn loạn rối ren như hiện tại(một thế kỷ sau) nhưng tiến bộ hơn hiện tại khi có rất nhiều đảng phái ra đời trong đó có ba đảng chính : - Việt Nam Quốc Dân Đảng. - Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội. - Đảng Cộng Sản Việt nam. Hai đảng phái trên đã bị đảng cộng sản triệt hạ trong một vụ án nổi tiếng có tên "Vụ án Ôn Như Hầu" mở đầu cho một thời kỳ độc đảng,độc tài của lịch sử Việt Nam.Đảng Cộng sản Việt nam dưới đường lối và thể chế chính trị sai lầm đã dìm dân tộc trong biển máu ,xem máu dân như nước lã,như giấy bạc giả.Lịch sử dân tộc dưới sự thống trị của đảng cộng sản Việt nam có thể tóm gọn trong ba từ : cách mạng chết. Một thế kỷ sau ,tình hình xã hội Việt nam cũng rối ren như 100 năm trước dưới bàn tay chuyên quyền độc tài,độc đoán của một tên hôn quân vô đạo : đảng cộng sản Việt nam.Tội ác của tên hôn quân này đã đến đỉnh điểm bằng sự cai trị hà khắc:đói nghèo,bất công,tệ nạn xã hội,bán tài nguyên,bán nước,tham nhũng,bóc lột,tước đoạt tự do,lạm sát và cao nhất :tiếp tay cho nô lệ và diệt chủng. Cũng như giai đoạn đầu thế kỷ 20,đòi hỏi bức thiết của xã hội Việt nam lúc này là cần phải có một chính đảng ra đời để lãnh đạo toàn thể dân tộc chống lại nguy cơ diệt chủng và nô lệ.Đây là đảng phái đảm trách một sứ mệnh lịch sử : CÁCH MẠNG SỐNG. Về mặt lý luận: căn cứ vào hiến pháp CHXHCNVN,căn cứ vào nguyên lý căn bản "người dân có thể làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm",căn cứ vào công ước về quyền con người mà Việt nam là một thành viên thì cơ sở pháp lý để cho ra đời một đảng phái chính trị tập hợp toàn dân trước hiểm họa nô lệ và diệt chủng là hoàn toàn bức thiết và chính đáng. Về các điều kiện xã hội đều cho thấy sự chín muồi các điều kiện cần và đủ cho một tổ chức chính trị hợp pháp.Bởi một lẻ đơn giản : đất nước là của nhân dân,dân tộc chứ không phải là của đảng cộng sản.Nguy cơ mất nước là nguy cơ của cả dân tộc.Trong khi đó đảng cộng sản đang tiếp tay cho nguy cơ này.Vì vậy nó không có tư cách để ngăn cản sự ra đời của một đảng phái chính trị chống lại nguy cơ đó. Cách mạng nào cũng cần có sự hy sinh,trả giá.Đảng cộng sản Việt nam đang tìm mọi cách ngụy biện cho vai trò lãnh đạo duy nhất ,độc tôn của nó.Nhưng rõ ràng không thể giao đất nước cho một tổ chức phản dân hại nước. Các trí thức Việt nam trong và ngoài nước cần phải thấy được đòi hỏi bức thiết này để kêu gọi toàn dân đập tan tất cả luận điệu vu cáo ,bôi nhọ về quyền thành lập đảng phái chính trị của người dân.Phải tự cứu lấy mình bởi cái chết đang đến rất gần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét