Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

CÁC CÂU KHẨU HIỆU CẦN THIẾT CHO TẨY CHAY BẦU CỬ

1/Quốc hội chỉ đại diện cho Đảng,không đại diện cho dân nên không cần thiết phải bầu. 2/Tẩy chay bầu cử là một hình thức bầu cử cho dân. 3/Tẩy chay "Đảng cử dân bầu". 4/ Nhân dân có quyền bày tỏ ý kiến của mình trong bầu cử: quyền tẩy chay. 5/Nhân dân có quyền không bầu những người "đảng cử". 6/Nhân dân không thừa nhận một quốc hội bù nhìn. 7/ Nhân dân không thừa nhận một chủ tịch quốc hội có trước khi ra đời một "quốc hội".Điều đó là khinh miệt dân. 8/Nhân dân không chấp nhận điều 4 hiến pháp. 9/ Nhân dân không chấp nhận Đảng ở trên hiến pháp. 10/Nhân dân không chấp nhận hiến pháp và luật pháp vi hiến. 11/Quốc hội phải đại diện cho nhân dân bằng quyền ứng cử ,đề cử và bầu cử. 12/ Bầu hay không bầu những gì đảng cử là quyền của dân. 13/Hãy trả lại quyền làm chủ cho dân theo "tuyên ngôn nhân quyền". 14/ Việt nam đã ký kết công ước về quyền con người,xin hãy tôn trọng nó. 15/ Tẩy chay bầu cử giả tạo vì không có giám sát quốc tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét